6. Operace

Hráč může volit z několika typů operací: umístění bodů vlivu, pokus o změnu orientace, pokus o převrat nebo pokus o posun ve vesmírném závodě. Pokud je karta zahrána jako operace, hráč musí využít operační body z karty (celou operační hodnotu karty) pouze na jeden typ operace (operační hodnotu jedné karty nelze rozdělit mezi různé typy operací).

6.1. UMÍSTĚNÍ BODŮ VLIVU

„Každý rozšíří svůj vlastní systém tak daleko, jak daleko dosáhne jeho armáda“
– Josif Stalin

6.1.1. Žetony s body vlivu jsou postupně umísťovány do zemí, kde měl hráč své body vlivu už na začátku tahu, nebo do zemí, které těmito zeměmi na začátku hráčova tahu sousedí.

Výjimka: Pro body vlivu umísťované v důsledku některé z událostí toto omezení neplatí a jejich umísťování se řídí pouze textem dané události.

Žetony se zpočátku umísťují světlou stranou nahoru. Jestliže dosáhnete počtu bodů vlivu potřebného k ovládnutí dané země, otočte žeton tmavší stranou nahoru. Jakmile některý z hráčů přestane zemi ovládat, musí svůj žeton otočit zpět světlou stranou nahoru.

6.1.2. Umístění 1 bodu vlivu do země, kterou ovládáte, nebo kterou nikdo neovládá, stojí 1 operační bod. Umístění 1 bodu vlivu do země, kterou ovládá váš soupeř, stojí 2 operační body. Pokud se v průběhu umísťování bodů vlivu změní stav ovládání dané země (soupeř již zemi neovládá), zbývající body vlivu již umísťujete za nižší cenu.

PŘÍKLAD: USA mají 2 body vlivu v Turecku. SSSR zde nemá ani jeden bod vlivu. USA tedy ovládá Turecko. SSSR použije kartu s operační hodnotou 4 na operaci umístění bodů vlivu. Když umísťuje žetony do Turecka, první bod vlivu stojí 2 operační body, nicméně po umístění prvního sovětského bodu vlivu USA přestávají ovládat Turecko, protože stabilita Turecka má hodnotu 2. Druhý a třetí sovětský bod vlivu bude stát pouze 1 operační bod za 1 bod vlivu. Kdyby USA začínaly v Turecku pouze s 1 bodem vlivu, USA by Turecko neovládaly a všechny sovětské body vlivu by byly umísťovány každý za 1 operační bod.

Příklad

PŘÍKLAD: USA ovládají Turecko a Řecko. SSSR ovládá Sýrii a Libanon. Žádný z hráčů neovládá Rumunsko ani Bulharsko.

6.1.3. Body vlivu mohou být umístěny do více regionů a více zemí v celkové ceně operační hodnoty zahrané karty.

Příklad

PŘÍKLAD: USA měly již dříve body vlivu v Panamě a Jižní Koreji. USA použijí kartu s operační hodnotou 3 k operaci umístění bodů vlivu. USA mohou umístit body vlivu jak do Kostariky, tak do Kolumbie. Nicméně nemohou umístit body vlivu do Kostariky a v tomtéž tahu ještě do Nikaragui. Na druhou stranu, jestliže USA měly již dříve body vlivu v Jižní Koreji, mohou použít zbývající operační body k posílení vlivu v této zemi nebo v zemích sousedících s Jižní Koreou.

6.1.4. Hráč může během svého tahu umísťovat body vlivu do zemí, které přímo sousedí s jeho supervelmocí.

6.1.5. S žetony bodů vlivu lze zacházet jako s hotovostí. Hráč může rozměnit žeton s vyšší hodnotou za více žetonů s menší hodnotou ve stejné celkové hodnotě. Počet žetonů bodů vlivu není ve hře nijak omezen. V případě nedostatku potřebných žetonů můžete body vlivu nahradit mincemi nebo žetony z jiné hry.

6.1.6. Pokud v některé zemi použijete pro celkový počet bodů vlivu více žetonů, umístěte nejhodnotnější žeton vždy nahoru. Kterýkoli hráč může v takové zemi kdykoli zkontrolovat celkový počet bodů vlivu.

6.2. ZMĚNA ORIENTACE

6.2.1. Hod kostkami na změnu orientace se používá ke snížení soupeřova vlivu v cílové zemi. K provedení pokusů o změnu orientace nepotřebuje mít aktivní hráč žádný vliv ani v cílové zemi ani v zemích sousedících s cílovou zemí, ačkoli takový vliv zvyšuje šanci na úspěch. Pokud je karta použita na provedení více operací změna orientace, hráč musí aktuální pokus vyřešit dříve, než určí cíl dalšího pokusu o změnu orientace. Tatáž země se během akčního tahu hráče může stát vícekrát cílem pokusu o změnu orientace.

6.2.2. Jeden hod kostkami na změnu orientace stojí 1 operační bod. Oba hráči hodí kostkou a hráč s vyšší hodnotou hodu odstraní z cílové země tolik bodů vlivu soupeře, kolik činí rozdíl mezi upravenými hody hráčů. V případě shodného výsledku se žádné body vlivu neodstraňují. Každý hráč upraví výsledek svého hodu následujícími bonusy:

  • +1 za každou sousedící zemi, kterou hráč ovládá
  • +1 pokud má hráč v cílové zemi více bodů vlivu než soupeř
  • +1 pokud s cílovou zemí sousedí hráčova supervelmoc

PŘÍKLAD: USA si jako cílovou zemi pro pokus o změnu orientace vyberou Severní Koreu, kde má SSSR 3 body vlivu a USA žádný. USA nemají žádný bonus k hodu - neovládají žádnou sousední zemi a v Severní Koreji mají menší vliv než SSSR. SSSR má bonus +1, protože Severní Korea sousedí přímo se SSSR a +1, protože má více vlivu v Severní Koreji než USA. USA mají štěstí a hodí na kostce 5, zatímco SSSR pouze 2. Díky bonusům je sovětská hodnota hodu zvýšena na 4. SSSR musí odebrat jeden bod vlivu ze Severní Koreje.

6.2.3. V souvislosti se změnou orientace se nikdy do cílové země nepřidávají žádné body vlivu.

6.3. PŘEVRAT

6.3.1. Pokus o převrat představuje lokální konflikt s cílem změnit ve zvolené zemi složení vlády. K provedení pokusu o převrat nepotřebuje mít aktivní hráč žádný vliv ani v cílové zemi ani v zemích sousedících s cílovou zemí. Nicméně, aby mohl být pokus o převrat proveden, musí mít v cílové zemi body vlivu soupeř.

6.3.2. K vyřešení pokusu o převrat vynásobte číslo stability cílové země dvěma. Poté hoďte kostkou a k hodu přičtěte operační hodnotu zahrané karty. Pokud je výsledek takto upraveného hodu větší než dvojnásobek stability země, pokus o převrat byl úspěšný a z cílové země odeberte tolik bodů vlivu soupeře, kolik činí rozdíl mezi upraveným výsledkem hodu a dvojnásobkem stability země. Jestliže tam má soupeř méně bodů vlivu, než je třeba odebrat, umístěte do cílové země tolik svých bodů vlivu, kolik bodů vlivu zbývá soupeřovi ko dorovnání rozdílu.

6.3.3. Bez ohledu na to, zda pokus o převrat byl či nebyl úspěšný, posuňte svůj ukazatel na počítadle požadovaných vojenských operací o tolik políček dopředu, kolik činí operační hodnota použité karty.

PŘÍKLAD: Hráč USA zahrál kartu s operační hodnotou 3 s cílem provést převrat v Mexiku. USA nemají v Mexiku žádný vliv, SSSR tam má 2 body vlivu. Hráč nejdříve posunul značku USA na počítadle požadovaných vojenských operací o tři políčka, aby zaznamenal, že v tomto kole použil tři operační body na vojenské operace (8.2.). Poté hodil na kostce 4 a přidal operační hodnotu karty (3). Výsledek je 7. Nyní vynásobil dvěma číslo stability Mexika (2x2 =4) a vypočítal rozdíl mezi hodem (7) a tímto číslem (4). Tím získal rozdíl 3. To je počet bodů vlivu, které budou odebrány z Mexika. Nejdříve hráč USA odstraní 2 body vlivu SSSR a poté umístí do Mexika 1 žeton vlivu USA jako dorovnání rozdílu.

6.3.4. Jakýkoli pokus o převrat v klíčové zemi snižuje DEFCON o jednu úroveň (směrem k jaderné válce).

6.3.5. Je li spuštěna událost na zahrané kartě a v textu je uvedeno, že hráč smí v některém regionu provést zdarma pokus o převrat (s využitím operační hodnoty karty), neplatí pro takový pokus územní omezení převratů vyplývající z aktuální úrovně DEFCON podle 8.1.5. Avšak i v případě pokusu o převrat v klíčové zemi „zdarma“ se úroveň DEFCON podle 6.3.4. sníží.

6.4. VESMÍRNÝ ZÁVOD

„Ať už lidstvo dosáhne ve vesmíru čehokoli, musí se na tom podílet svobodní lidé ... Věřím, že tento národ může ještě před koncem následujícího desetiletí dosáhnout přistání člověka na Měsíci a jeho bezpečného návratu zpět na Zemi.“
– John F. Kennedy

Vesmírný závod6.4.1. Každá supervelmoc disponuje svou značkou vesmírného závodu. Operační hodnotu karty může hráč použít k pokusu o posun své značky na další políčko počítadla vesmírného závodu. K provedení tohoto pokusu je třeba, aby se operační hodnota karty rovnala nebo byla větší než hodnota uvedená pod následujícím po íčkem počítadla. Hoďte kostkou. Jestliže hodnota hodu bude v rozmezí uvedeném pod zmíněným políčkem, posuňte svou značku na novou pozici.

6.4.2. Hráč se může pokusit o postup ve vesmírném závodě pouze jednou za kolo.

Výjimka: Speciální bonus konkrétního políčka na počítadle vesmírného závodu může toto omezení změnit na 2 pokusy za kolo a události některých karet mohou přímo posunout značku závodu na další políčko.

6.4.3. Za postup ve vesmírném závodě je hráč odměněn ziskem vítězných bodů a/nebo speciálními trvalými bonusy. 5 políček vesmírného závodu je označeno dvěma čísly oddělenými lomítkem (např. na políčku „Oběžná dráha měsíce“ je uvedena hodnota 3/1). Číslo před lomítkem je počet vítězných bodů pro hráče, který dosáhne tohoto políčka jako první, číslo za lomítkem je počet vítězných bodů pro druhého hráče na políčku. Takto získané vítězné body jsou přiděleny okamžitě. Všechny vítězné body získané z vesmírného závodu se vždy sčítají.

6.4.4. Speciální trvalý bonus z dosaženého políčka získává pouze hráč, který políčka dosáhl jako první. Jakmile téhož políčka dosáhne druhý hráč, první hráč o svůj trvalý bonus přijde. K dispozici jsou následující bonusy:

  • Pokud hráč dosáhne 2. políčka - „Zvíře v kosmu“ jako první, smí zahrát operaci vesmírný závod 2x za kolo (neplatí pro něj omezení 6.4.2)
  • Pokud hráč dosáhne 4. políčka - „Oběžná dráha Země“ jako první, jeho soupeř ve fázi Vyložení karty vyloženou kartu odkryje a hráč zvýhodněný tímto bonusem teprve potom vybírá k vyložení svou kartu.
  • Pokud hráč dosáhne 6. políčka - „Orel/Medvěd přistál“ jako první, smí na konci kola odhodit z ruky jednu svou drženou kartu.
  • Pokud hráč dosáhne 8. políčka - „Vesmírná stanice“ jako první, smí během kola zahrát 8 akčních tahů.

Tyto výhody jsou okamžité a kumulativní.

PŘÍKLAD: SSSR úspěšně dosáhl druhého políčka vesmírného závodu. V průběhu příštího akčního tahu smí zahrát druhý vesmírný závod. Jestliže SSSR dosáhne čtvrtého políčka dříve, než se USA přesune na druhé políčko, SSSR může zahrát dvakrát vesmírné závody a USA mu navíc musí ukázat svou kartu ve fázi Vyložení karty dříve, než SSSR vybere svou kartu k vyložení.

6.4.5. Událost na kartě zahrané jako operace vesmírný závod, se nikdy neprovádí a karta je po hodu kostkou odložena na odkládací balíček. POZNÁMKA: Vesmírný závod je vaše pojistka. Jestliže máte v ruce kartu, jejíž událost je příznivá pouze pro vašeho soupeře, a vy nechcete, aby se tato událost uskutečnila, můžete kartu použít na operaci vesmírný závod (pokud je operační hodnota karty dostačující).

6.4.6. Jestliže hráč dosáhne posledního políčka vesmírného závodu, nesmí už do konce hry využít žádnou kartu k provedení operace vesmírný závod.

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...